top of page

"World Autism Awareness Day"

“วันตระหนักรู้โรคออทิสติกโลก” วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น “วันตระหนักรู้โรคออทิสติกโลก” (World Autism Awareness Day) เพื่อสนับสนุนให้สังคมเกิดความเข้าใจและการยอมรับของบุคคลที่เป็นออทิสติก ส่งเสริมให้ผู้ป่วยออทิสติกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นๆ และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข


แต่สงสัยมั้ยคะ ? ว่า "โรคออทิสติก" และ "โรคดาวน์ซินโดรม" ต่างกันยังไง ?


โรคออทิสติก (autistic disorder) หรือกลุ่มอาการออทิสติก (autistic spectrum) เป็นความผิดปกติทางจิตเวชเด็กที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านภาษา สังคม และพฤติกรรม ส่งผลให้กลุ่มคนเหล่านี้มีความพร่องทางพัฒนาการ ซึ่งอาการแสดงพบได้ตั้งแต่ระดับรุนแรงเพียงเล็กน้อยจนถึงระดับที่รุนแรงมาก

ในกลุ่มเด็กที่มีอาการออทิสติกจะมีพัฒนาการล่าช้า 2 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาเพื่อสื่อสารทางสังคม และ ด้านพฤติกรรม


”ออทิสติก” กับ “ดาวน์ซินโดรม” ต่างกันอย่างไร?

 โรคออทิสติก

  •  ไม่สบตา

  •  ไม่พูด

  •  หน้าตาปกติ

  •  หมุนตัว/สะบัดมือ

 โรคดาวน์ซินโดรม

  •  หางตาชี้ ปากเล็ก จุดสีขาวตาดำ

  •  เส้นลายมือตัดเป็นเส้นเดียว

  •  ลิ้นจุกที่ปาก

  •  นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ห่างกันมาก

Comments


Featured Posts
bottom of page