top of page

“วันจิตเภทโลก” (World Schizophrenia Day)24 พฤษภาคม “วันจิตเภทโลก” (World Schizophrenia Day)

จิตเภทเป็นอาการของโรคที่มีความผิดปกติทางความคิดและการรับรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ทำให้มีพฤติกรรมแปลกๆ ส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง

อาการ: - อาการหลงผิด - มีความคิดแปลกๆ - ไม่อยากพบใคร - พูดคุยไม่รู้เรื่อง - ไร้อารมณ์ - มีพฤติกรรมที่ผิดปกติจากคนอื่น - ไม่ดูแลตัวเอง - ประสาทหลอน

Comentários


Featured Posts
bottom of page