top of page

โรคไขมันพอกตับ หรือ fatty liver disease คืออะไร?

โรคไขมันพอกตับ หรือ fatty liver disease เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากการสะสมไขมันในตับ และเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ผลการตรวจการทำงานของตับผิดปกติ และมักไม่แสดงอาการ จะพบเมื่อตรวจสุขภาพค่ะ แต่ถ้าไม่รับการดูแลและเฝ้าระวัง อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือเป็นโรคตับแข็ง และมะเร็งตับได้ในอนาคตนะคะ

สาเหตุของโรคไขมันพอกตับ

1.จากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (alcoholic fatty liver disease) ความรุนแรงของโรคจะขึ้นกับประเภท ปริมาณ และระยะเวลาที่ดื่มแอลกอฮอล์


2.ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (non-alcoholic fatty liver disease) โดยมีผลจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานของร่างกาย เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไวรัสตับอักเสบซี


กลไกการเกิดโรคไขมันพอกตับเป็นอย่างไร

ตับทำหน้าที่เก็บสะสมพลังงาน การรับประทานอาหารมากเกินไปทำให้เกิดไขมันก่อตัวขึ้นในตับ เมื่อตับไม่ได้นำไขมันไปใช้หรือไม่ย่อยสลายไขมันตามที่ควรจะเป็นก็จะเกิดไขมันสะสมขึ้นที่ตับ

โรคที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด โรคไขมันเกาะตับได้ เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ภาวะน้ำหนักเกิน หรือโรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง รวมถึงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเกินไป


สามารถสอบถามรายละเอียด และปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่ Life Balance Methodology หรือ Tel: 02-114-7635 Instagram: lifebalance_clinic Line OA: @lifebalanceclinic

Comments


Featured Posts
bottom of page