top of page

การอ่านรายงานผลด้วยตัวเองง่ายๆ กับ "การตรวจวัดความยาวเทโลเมียร์" (Telomere length)การอ่านรายงานผลด้วยตัวเองง่ายๆ กับ การตรวจวัดความยาวเทโลเมียร์ (Telomere length)

เราจะตรวจวัดความยาวเทโลเมียร์จากจำนวนคู่ของ base pairs โดยจะมีค่าปกติซึ่งมีฐานข้อมูลรองรอบ หากจำนวนคู่ Base pairs ของเรามีมากกว่าค่าปกติหรือมีความยาวที่มากกว่าของคนปกติ หมายความว่าการทำงานของอายุเซลล์ในร่างกายเรา มีอายุเด็กกว่าอายุจริงของเรา

และในขณะเดียวกัน หากมีจำนวนคู่ Base Pairs ที่น้อยกว่าค่าปกติหรือมีความยาวที่สั้นกว่าของคนปกติ หมายความว่าการทำงานของอายุเซลล์ในร่างกาย มีอายุมากกว่าอายุจริง หรือพูดง่ายๆว่าเซลล์แก่กว่าอายุจริง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลใส่ใจมากในการดูแลตัวเอง

Comments


Featured Posts
bottom of page